Author : iSách

https://isach.net - 5793 Posts - 41 Comments
Người càng thông thái, càng đọc nhiều, và những người thông thái nhất là những người đọc nhiều nhất.