Help us vote Các Hiệp Định Thương Mại Tự Do Ở Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương: Thực Thi Và Triển Vọng – PGS.TS Bùi Thành Nam Các Hiệp Định Thương Mại Tự Do Ở Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương: Thực Thi Và Triển Vọng…

chi tiết
Help us vote

Các Hiệp Định Thương Mại Tự Do Ở Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương: Thực Thi Và Triển Vọng – PGS.TS Bùi Thành Nam

Các Hiệp Định Thương Mại Tự Do Ở Khu Vực Châu Á – Thái Bình Dương: Thực Thi Và Triển Vọng

Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán và là nội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước. Phù hợp với xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hoá thương mại, từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với phương châm “đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại. Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển”. Thực hiện chủ trương này, Việt Nam đã tích cực tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do với nhiều đối tác, song phần lớn tập trung ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế và chính trị đối với đất nước. Tự do hóa thương mại đã đem lại lợi ích lớn cho Việt Nam và tạo điều kiện để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh quá

10 trình hội nhập. Nghiên cứu về các Hiệp định Thương mại tự do ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong việc tìm hiểu những động thái phát triển của hội nhập kinh tế khu vực, đồng thời kiếm tìm các kinh nghiệm hữu ích cho quá trình hội nhập của đất nước. Với các mục đích như vậy, xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Các Hiệp định Thương mại tự do ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thực thi và triển vọng” tới bạn đọc.

Related posts

Những Tố Chất, Kỹ Năng Dành Cho Lãnh Đạo Giỏi Và Phương Pháp Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của DN

iSách

Không Có Bữa Ăn Nào Miễn Phí

iSách

Cách Tư Duy Khác Về Thành Công

iSách