Help us vote Đại Việt Quốc Thư – Nguyễn Huệ Quốc dân ta vẫn ghi nhớ vua Quang Trung về chiến công đánh đuổi quan Mãn Thanh, vẫn than tiếc cho vua Quang Trung không được trường thọ để đưa dân tộc đến cảnh phú cường. Lịch sử đời Nguyễn…

chi tiết
Help us vote

Đại Việt Quốc Thư – Nguyễn Huệ

Quốc dân ta vẫn ghi nhớ vua Quang Trung về chiến công đánh đuổi quan Mãn Thanh, vẫn than tiếc cho vua Quang Trung không được trường thọ để đưa dân tộc đến cảnh phú cường.

Lịch sử đời Nguyễn – Quang Trung bị lu mờ từ khi có triều đại Nguyễn – Gia Long, vậy có trang dã sử nào để biết thêm về đời Quang Trung, quốc dân ta ai cũng tra đọc, huống chi cuốn Đại Việt Quốc Thư này, ghi chép gần đủ việc bang giao của vua Quang Trung với nhà Mãn Thanh sau khi chiến thắng, thời chẳng là cuốn sách nên chú ý hay sao ?

Xem trong cuốn sách này, thời không những nhà Mãn Thanh đã thức thời mà vua Quang Trung thật là tùy thời vậy.

Related posts

Đại Nam Thực Lục Chính Biên Đệ Thất Kỷ

iSách

Bão Táp Triều Trần

iSách

Đại Lễ Phục Việt Nam Thời Nguyễn (1802-1945)

iSách