Help us vote Định Chế Pháp Luật Và Tố Tụng Triều Nguyễn (1802-1885) – Huỳnh Công Bá Trong lịch sử Việt Nam, triều Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng, đã thống trị đất nước hơn hai phần ba thế kỷ. Với đặc điểm lịch sử đó, triều Nguyễn…

chi tiết
Help us vote

Định Chế Pháp Luật Và Tố Tụng Triều Nguyễn (1802-1885) – Huỳnh Công Bá

Trong lịch sử Việt Nam, triều Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng, đã thống trị đất nước hơn hai phần ba thế kỷ. Với đặc điểm lịch sử đó, triều Nguyễn đã học tập và đúc kết được nhiều kinh nghiệm về quản lý đất nước do các triều đại trước để lại. Những định chế pháp luật của Việt Nam dưới triều Nguyễn, vì thế, là một nền pháp chế tương đối hoàn chỉnh.

Việc nghiên cứu về chế định pháp luật ở Việt Nam dưới triều Nguyễn giúp chúng ta có một cái nhìn khái quát về nền pháp luật thực định của triều đại này thế kỷ XIX, cùng với những giá trị và đóng góp của nó đối với lịch sử dân tộc Việt Nam

Related posts

Lịch sử chiến tranh Peloponnese

iSách

Biệt Động Sài Gòn Những Trận Đánh Huyền Thoại

iSách

Di Sản Hồ Chí Minh – Bác Hồ Với Việc Đọc Và Tự Học

iSách