Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Tiền Và Hoạt Động Ngân Hàng

Tiền Và Hoạt Động Ngân Hàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tiền Và Hoạt Động Ngân Hàng – TS. Lê Vinh Danh Tiền Và Hoạt Động Ngân Hàng là một chuyên khảo tương đối có hệ thống về tiền tệ và hoạt động ngân hàng với nguồn tài liệu khá phong phú, cập nhật tư liệu chủ yếu qua Vụ Thông tin Nghiên cứu và Phát triển của Ngân hàng Trung …

Read More »

Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại

Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại – PGS. TS Phan Thị Cúc Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Ngày nay rất nhiều ngân hàng cạnh tranh không chỉ trong phạm vi quốc gia, khu vực mà còn cạnh tranh quốc tế. Tiếp cận tài chính từ các nguồn cung cấp hết sức nhanh, nhạy, lưu chuyển nhanh chóng với số …

Read More »