Help us vote Những Tố Chất, Kỹ Năng Dành Cho Lãnh Đạo Giỏi Và Phương Pháp Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của DN – ThS. Nguyễn Văn Lập Những Tố Chất, Kỹ Năng Dành Cho Lãnh Đạo Giỏi Và Phương Pháp Phân Tích Tình Hình Hoạt Động…

chi tiết
Help us vote

Những Tố Chất, Kỹ Năng Dành Cho Lãnh Đạo Giỏi Và Phương Pháp Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của DN – ThS. Nguyễn Văn Lập

Những Tố Chất, Kỹ Năng Dành Cho Lãnh Đạo Giỏi Và Phương Pháp Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của DN

Kỹ năng lãnh đạo là một yếu tố quan trọng trong công tác quản lý. Một nhà quản lý giỏi phải có các kỹ năng lãnh đạo. Tương tự, một nhà lãnh đạo hiệu quả cũng phải thực hiện tốt vai trò của một nhà quản lý. Để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, ngoài các kỹ năng cần thiết bạn cần phải có tố chất lãnh đạo.

Để giúp Nhà lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt những kỹ năng và tố chất lãnh đạo cũng như các phương pháp phân tích tình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cuốn sách Những Tố Chất, Kỹ Năng Dành Cho Lãnh Đạo Giỏi Và Phương Pháp Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của DN đã ra đời

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần sau:

Phần I: Những tố chất và kỹ năng cần có của nhà lãnh đạo giỏi

Phần II: Phân tích nguồn nhân sự trong doanh nghiệp

Phần III: Phân tích nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp

Phần IV: Phân tích chiến lược kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp

Phần V: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phần VI: Phân tích tình hình tài chính và báo cáo tài chính doanh nghiệp

Phần VII: Phân tích rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Related posts

Bí Mật Công Ty – 50 Bí Mật Công Ty Không Muốn Bạn Biết

iSách

Dẫn Dắt Người Dùng

iSách

Quản Lý Và Giao Tiếp Tổ, Đội Và Sự Chung Sức

iSách