Help us vote Quyển 1 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán – Nhóm tác giả Quyển 1 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán gồm những qui định chung của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh…

chi tiết
Help us vote

Quyển 1 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán – Nhóm tác giả

Quyển 1 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán gồm những qui định chung của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước, chế độ kế toán gồm 4 phần:

Phần thứ nhất: hệ thống tài khoản kế toán

Phần thứ hai: hệ thống báo cáo tài chính

Phần thứ ba: chế độ chứng từ kế toán

Phần thứ tư: chế độ sổ kế toán.

Quyển 1 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán qui định, hệ thống hóa và cụ thể về hệ thống tài khoản kế toán.

Quyển 1 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán hệ thống hóa danh mục tài khoản kế trong trong doanh nghiệp. Trong cuốn này, đã chỉ rõ gồm 10 loại tài khoản kế toán. Cụ thể hóa các loại tài khoản từ tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ phái trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí sản xuất – kinh doanh, thu nhập khác, chi phí khác, xác định kết quả kinh doanh, các loại tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán ( loại tài khoản 0)…

Quyển 1 Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán được ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 12/3/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Trần Văn Tá, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008; Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009; Thông tư số 224/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009.

Related posts

Quản Trị Dựa Vào Tri Thức

iSách

CEO Lệch Chuẩn

iSách

Em Phải Đến Harvard Học Kinh Tế

iSách