Friday , 18 January 2019
Home »

Blog Archives

Quản trị quá trình đổi mới và sáng tạo

Quản trị quá trình đổi mới và sáng tạo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản trị quá trình đổi mới và sáng tạo, ấn bản thứ hai, cung cấp cho bạn đọc một phương pháp mang tính hệ thống để tiếp cận các chiến lược và các quy trình đổi mới sản phẩm/dịch vụ thành công, mang lại lợi nhuận cho công ty.

Read More »