Wednesday , 23 January 2019
Home »

Blog Archives

Chính Trị Luận (The Politics)

Chính Trị Luận (The Politics) ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chính Trị Luận (The Politics) là cuốn sách đầu tiên của Aristotle được xuất bản ở Việt Nam, nhưng sức ảnh hưởng từ những tư tưởng, luận điểm cũng như những di bút thông thái khác của ông đã trở thành nền tảng chế ngự tư tưởng Châu Âu suốt hơn 2000 năm qua.

Read More »