Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Sống Tốt Với Nghề Báo – Những Điều Trường Báo Không Dạy Bạn

Sống Tốt Với Nghề Báo - Những Điều Trường Báo Không Dạy Bạn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sống Tốt Với Nghề Báo – Những Điều Trường Báo Không Dạy Bạn – Benjamin Ngo Sống Tốt Với Nghề Báo – Những Điều Trường Báo Không Dạy Bạn Đây không phải là sách nghiệp vụ thuần túy, lý thuyết về đạo đức nghề báo, hay dạng tập hợp những bài kỷ niệm nhiều năm làm nghề báo như người …

Read More »