Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Bác Sĩ Zhivago

Bác Sĩ Zhivago ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bác Sĩ Zhivago – Boris Pasternak Bác Sĩ Zhivago Tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago được Pasternak viết xong năm 1956, nhưng do nội dung không thích hợp với đời sống văn học, chính trị Liên Xô lúc bấy giờ, nên đã bị Viện Văn học Moskva và Hội Nhà văn Liên Xô kịch liệt phản đối, các nhà xuất bản …

Read More »