Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Giá Trị Bền Vững

Giá Trị Bền Vững ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Giá Trị Bền Vững – Chris Laszlo Giá Trị Bền Vững Chỉ trong vòng hơn hai thập kỷ gần đây, một loạt biến động hoặc có thể dự kiến (toàn cầu hóa, hiệp ước trao đổi thương mại song/đa phương, tiến bộ công nghệ, khan hiếm thực phẩm và nguyên liệu…) hoặc xảy ra bất ngờ (khủng hoảng tín dụng, …

Read More »