Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Các Công Dụng Của Đại Học

Các Công Dụng Của Đại Học ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Các Công Dụng Của Đại Học – Clark Kerr Các công dụng của đại học, The Uses of the University, của học giả và một nhà lãnh đạo giáo dục đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, Clark Kerr, là quyển sách “kinh điển”, lôi cuốn và ấn tượng phản ảnh sự phát triển thần kỳ của đại học Hoa …

Read More »