Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Phân Tích Xử Lý Công Việc

Phân Tích  Xử Lý Công Việc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phân Tích & Xử Lý Công Việc trình bày một mô hình thay thế có trọng tâm là nguyên lý đầy hấp dẫn, giúp suy nghĩ lại từ gốc rễ cách thức chúng ta thực hiện công việc, tư duy đúng trong mọi tình huống.

Read More »