Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Những Giá Trị Sống Dành Cho Trẻ Từ 8 Đến 14 Tuổi

Những Giá Trị Sống Dành Cho Trẻ Từ 8 Đến 14 Tuổi ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Giá Trị Sống Dành Cho Trẻ Từ 8 Đến 14 Tuổi – Diane Tillman Những giá trị sống dành cho trẻ từ 8-14 tuổi mang tính suy ngẫm và giàu tính hình tượng, nhằm khơi dạy tính sáng tạo và tiềm năng sẵn có ở mỗi học sinh. Các hoạt động giao tiếp giúp các em biết ứng xử …

Read More »

Những Giá Trị Sống Dành Cho Trẻ Từ 3 Đến 7 Tuổi

Những Giá Trị Sống Dành Cho Trẻ Từ 3 Đến 7 Tuổi ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Giá Trị Sống Dành Cho Trẻ Từ 3 Đến 7 Tuổi – Diane Tillman Những Giá Trị Sống Dành Cho Trẻ Từ 3 Đến 7 Tuổi mang tính suy ngẫm và giàu tính hình tượng, nhằm khơi dạy tính sáng tạo và tiềm năng sẵn có ở mỗi học sinh. Các hoạt động giao tiếp giúp các em biết …

Read More »

Những Giá Trị Sống Cho Tuổi Trẻ

Những Giá Trị Sống Cho Tuổi Trẻ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Giá Trị Sống Cho Tuổi Trẻ – Diane Tillman Những Giá Trị Sống Cho Tuổi Trẻ Những giá trị sống cho tuổi trẻ gồm 12 bài học giá trị về các chủ đề Hòa bình, Tôn trọng, Yêu thương, Khoan dung, Trung thực, Khiêm tốn, Hợp tác, Hạnh phúc, Trách nhiệm, Giản dị, Tự do và Đòan kết. Các …

Read More »