Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Lãnh Đạo – Những Lý Thuyết Nền Tảng Và Tình Huống Lãnh Đạo Đương Đại

Lãnh Đạo - Những Lý Thuyết Nền Tảng Và Tình Huống Lãnh Đạo Đương Đại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lãnh Đạo – Những Lý Thuyết Nền Tảng Và Tình Huống Lãnh Đạo Đương Đại – Đinh Việt Hòa, Hoàng Trung Dũng, Đinh Văn Hiến, Nguyễn Thái Hưng, Đinh Minh, Đinh Hồng Long Lãnh Đạo – Những Lý Thuyết Nền Tảng Và Tình Huống Lãnh Đạo Đương Đại (Tái Bản) được chắt lọc từ những tư tưởng, những kinh nghiệm …

Read More »