Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Lý Thuyết Cạnh Tranh Doanh Nghiệp Thương Mại

Lý Thuyết Cạnh Tranh Doanh Nghiệp Thương Mại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lý Thuyết Cạnh Tranh Doanh Nghiệp Thương Mại – Phạm Văn Công, Đinh Việt Hòa, Đinh Văn Hiến, Nguyễn Văn Định Lý Thuyết Cạnh Tranh Doanh Nghiệp Thương Mại Trong quá trình phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh không những được thừa nhận là môi trường, động lực của sự phát triển …

Read More »

Lãnh Đạo – Những Lý Thuyết Nền Tảng Và Tình Huống Lãnh Đạo Đương Đại

Lãnh Đạo - Những Lý Thuyết Nền Tảng Và Tình Huống Lãnh Đạo Đương Đại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lãnh Đạo – Những Lý Thuyết Nền Tảng Và Tình Huống Lãnh Đạo Đương Đại – Đinh Việt Hòa, Hoàng Trung Dũng, Đinh Văn Hiến, Nguyễn Thái Hưng, Đinh Minh, Đinh Hồng Long Lãnh Đạo – Những Lý Thuyết Nền Tảng Và Tình Huống Lãnh Đạo Đương Đại (Tái Bản) được chắt lọc từ những tư tưởng, những kinh nghiệm …

Read More »