Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Hành Trình Biến Thương Hiệu Thành Biểu Tượng

Hành Trình Biến Thương Hiệu Thành Biểu Tượng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hành Trình Biến Thương Hiệu Thành Biểu Tượng – Douglas B. Holt Hành Trình Biến Thương Hiệu Thành Biểu Tượng Nelson Mandela, Ronald Reagsan, Steve Jobs, Sam Walton, Oprah Winfrey, Martha Steward, Michael Jordan, Muhammad Ali, Andy Warhol, Bruc Sprinsteen, John Wayne, Woody Allen…. là các biểu tượng văn hóa đã và đang chi phối thế giới chúng ta đang …

Read More »