Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Phương Pháp Quản Lý Nhân Sự Trong Công Ty

Phương Pháp Quản Lý Nhân Sự Trong Công Ty ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phương Pháp Quản Lý Nhân Sự Trong Công Ty – Edward Peppitt Phương Pháp Quản Lý Nhân Sự Trong Công Ty Những người sử dụng lao động đã hiểu dần các giá trị mà con người tạo ra cho tổ chức của họ. Việc duy trì nhân viên hiện trở nên rất quan tâm. Dưới 20 năm trước, các lao …

Read More »