Wednesday , 16 January 2019
Home »

Blog Archives

Nền Kinh Tế Cảm Ơn

Nền Kinh Tế Cảm Ơn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nền Kinh Tế Cảm Ơn – Gary Vaynerchuk Nền Kinh Tế Cảm Ơn đưa ra bằng chứng thuyết phục, có cơ sở dữ liệu hẳn hòi cho thấy chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên kinh doanh hoàn toàn mới, một kỷ nguyên mà các công ty thu lợi nhiều nhất không phải là những công ty quăng tiền …

Read More »