Friday , 22 March 2019
Home »

Blog Archives

Kế Hoạch Hành Động 100 Ngày Lãnh Đạo Đầu Tiên

Kế Hoạch Hành Động 100 Ngày Lãnh Đạo Đầu Tiên ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Kế Hoạch Hành Động 100 Ngày Lãnh Đạo Đầu Tiên – George B. Bradt, Jayme A. Check, Jorge E. Pedraza Kế Hoạch Hành Động 100 Ngày Lãnh Đạo Đầu Tiên Sếp mới và kế hoạch 100 ngày lãnh đạo đầu tiên là cuốn sách được xuất bản năm 2006, giới thiệu những phương pháp, kỹ xảo, gợi ý những việc …

Read More »