Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Donald Trump – Trò Lố Truyền Thông Hay Bộ Óc Vĩ Đại

Donald Trump - Trò Lố Truyền Thông Hay Bộ Óc Vĩ Đại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Donald Trump – Trò Lố Truyền Thông Hay Bộ Óc Vĩ Đại – George Beahm Donald Trump – Trò Lố Truyền Thông Hay Bộ Óc Vĩ Đại Ngày 16 tháng 6 năm 2015, tại Tháp Trump – ở thành phố New York – con tháp 68 tầng do ông là chủ sở hữu, tên ông được mạ vàng và gắn …

Read More »