Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Văn Hóa Việt Nam Trên Đường Đổi Mới

Văn Hóa Việt Nam Trên Đường Đổi Mới ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Văn Hóa Việt Nam Trên Đường Đổi Mới – GS.TS. NGND. Trần Văn Bính Văn Hóa Việt Nam Trên Đường Đổi Mới Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Phần I: Vấn đề văn hóa trong di sản lý luận kinh điển: một cách tiếp cận cần thiết chủ nghĩa Mác – Lênin, thấm nhuần tư tưởng Hồ …

Read More »