Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Xã Hội Diễn Cảnh

Xã Hội Diễn Cảnh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Xã Hội Diễn Cảnh – Guy Debord Xã hội diễn cảnh (xuất bản năm 1967) là tác phẩm nổi tiếng nhất của Guy Debord. Bắt chước lối viết của K. Marx trong cuốn Thesen über Feuerbach (Luận điểm về Feuerbach), nó bao gồm 221 luận điểm thường độc lập với nhau và được chia thành 9 chương. Do lối viết …

Read More »