Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Lễ

Lễ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lễ – Hạng Cửu Vũ, Chiêm Dật Tiên Lễ đề cập những quy phạm đạo đức và hành vi cần thiết để trở thành người biết “Lễ” trong xã hội. I. Dùng lễ để tu thân, chú trọng tu dưỡng đạo đức cá nhân. Có nghĩa là nếu con người không hiểu được nghi lễ thì sẽ khó lập thân …

Read More »