Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Xử Thế

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Xử Thế ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Xử Thế – Hòa Nhân Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Xử Thế – Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế” thì mới thu phục được thiên hạ. Thế …

Read More »

Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Quản Trị

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Quản Trị – Hòa Nhân Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Quản Trị – Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế” thì mới thu phục được thiên hạ. Thế …

Read More »

Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Lãnh Đạo

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Lãnh Đạo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Lãnh Đạo – Hòa Nhân Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Lãnh Đạo – Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế” thì mới thu phục được thiên hạ. Thế …

Read More »

Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Dụng Ngôn

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Dụng Ngôn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Dụng Ngôn – Hòa Nhân Tứ Thư Lãnh Đạo – Thuật Dụng Ngôn Từ ngàn xưa, người phương Đông luôn quan niệm rằng: Người lãnh đạo nhất thiết phải hội tụ “ thuật lãnh đạo, thuật quản trị, thuật dụng ngôn và thuật xử thế” thì mới thu phục được thiên hạ. Thế nhưng, …

Read More »

Tứ Thư Lãnh Đạo – Hộp

Tứ Thư Lãnh Đạo - Hộp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tứ Thư Lãnh Đạo – Hộp – Hòa Nhân Tứ Thư Lãnh Đạo Bộ sách Tứ Thư Lãnh Đạo kèm hộp bao gồm bốn cuốn: – Tứ thư lãnh đạo – Thuật lãnh đạo: Sẽ tiếp thêm cho bạn năng lực để trở thành nhà lãnh đạo mà không nhất thiết phải học rộng. – Tứ thư lãnh đạo – …

Read More »