Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

12 Đại Tham Quan Trung Hoa

12 Đại Tham Quan Trung Hoa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

12 Đại Tham Quan Trung Hoa – Huyền Cơ 12 Đại Tham Quan Trung Hoa Sống trong thời kỳ phong kiến ở Trung Hoa, nổi lên rất nhiều anh hùng hiền sĩ nhưng đồng thời cũng không ít gian thần tham quan xuất hiện. Có thể nói, gian thần tức là tham quan bởi người giữ địa vị cao mà …

Read More »

12 Đại Hoàng Đế Trung Hoa

12 Đại Hoàng Đế Trung Hoa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

12 Đại Hoàng Đế Trung Hoa – Huyền Cơ 12 Đại Hoàng Đế Trung Hoa Lịch sử Trung Hoa kéo dài gần 5000 năm với nhiều triều đại phong kiến. Trong những triều đại ấy, không ít vị đế vương anh minh lỗi lạc làm cho đất nước Trung Hoa trở thành phồn vinh thịnh trị nhưng cũng khá nhiều …

Read More »

12 Đại Tướng Soái Trung Hoa

12 Đại Tướng Soái Trung Hoa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

12 Đại Tướng Soái Trung Hoa Để bảo vệ đất nước trước nạn ngoại xâm và một phần cũng để củng cố địa vị phong kiến tập quyền của ngai vàng của Hoàng Đế, suốt theo chiều dài lịch sử cổ đại Trung Hoa đã xảy ra không biết bao nhiêu trận chiến ác liệt đẫm máu. Trong số đó …

Read More »

12 Đại Hoạn Quan Trung Hoa

12 Đại Hoạn Quan Trung Hoa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

12 Đại Hoạn Quan Trung Hoa Có thể nói, mưu lược là một phần trong đời sống văn hoá cổ truyền của các phần tử sĩ phu Trung Hoa ngày xưa. Đọc lịch sử Trung Hoa, chắc chắn chúng ta phải nhận ra rằng hầu hết mọi đối ứng đều có mưu lược trong đó. Các hoạn quan trong các …

Read More »