Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Tại sao các quốc gia thất bại

Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tại sao các quốc gia thất bại đã chạm ngay vào những thực tế khốc liệt, vĩ đại, vinh quang và cả đau đớn của nhiều quốc gia, dân tộc. Chính những thể chế kinh tế và chính trị do con người tạo ra là nguyên nhân của sự thành công hay không thành công về kinh tế.

Read More »