Friday , 22 February 2019
Home »

Blog Archives

Less Is More – Ít Hóa Nhiều

Less Is More - Ít Hóa Nhiều ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Less Is More – Ít Hóa Nhiều – Jason Medelson Less Is More – Ít Hóa Nhiều Các giám đốc điều hành doanh nghiệp luôn tìm cách duy trì năng suất cao, và những biến động trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay càng khẳng định cho nhu cầu này. Trước thực trạng trên, Jason Jennings, chuyên viên tư vấn …

Read More »