Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Hồi Ký Của Thủ Tướng Nehru

Hồi Ký Của Thủ Tướng Nehru ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hồi Ký Của Thủ Tướng Nehru – Jawaharlal Nehru Hồi Ký Của Thủ Tướng Nehru Phần lớn nội dung được viết trong tù, từ tháng 6-1934 đến tháng 2-1935. Trong giai đoạn này, ông chưa làm thủ tướng. Hồi ký đã nêu bật được tính cách chân thành, sáng tạo và can trường của Nehru-một trong những lãnh tụ quan …

Read More »