Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Trong 1 Giờ

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Trong 1 Giờ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Trong 1 Giờ – John McAdam Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Trong 1 Giờ “Lập kế hoạch kinh doanh trong 1 giờ chính là những gì tôi cần. Nó cung cấp cho tôi một cách tiếp cận có hệ thống, giúp tôi suy nghĩ rõ ràng, ngắn gọn và đặt sự chú ý vào nơi …

Read More »