Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Bí Quyết Thoát Bẫy Bằng Cấp

Bí Quyết Thoát Bẫy Bằng Cấp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bí Quyết Thoát Bẫy Bằng Cấp – Lê Thái Bình, Lương Văn Anh Bí Quyết Thoát Bẫy Bằng Cấp Nghịch lý hiện nay là số người thất nghiệp chiếm tỉ lệ cao nhất lại rơi vào những người có bằng cấp cao, một xã hội thừa thầy thiếu thợ. Thế nhưng trong tư duy của chúng ta, nhất là giới …

Read More »