Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

9=10: 9 Yếu Tố Quyết Định Điểm 10 Trong Kinh Doanh

9=10: 9 Yếu Tố Quyết Định Điểm 10 Trong Kinh Doanh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

9=10: 9 Yếu Tố Quyết Định Điểm 10 Trong Kinh Doanh – Leonard L. Berry Cuốn sách 9=10: 9 Yếu Tố Quyết Định Điểm 10 Trong Kinh Doanh là bản tổng kết của nghiên cứu về 14 công ty cung cấp dịch vụ tốt nhất thế giới. Tác giả đã trực tiếp thực địa và phỏng vấn, thu thập và …

Read More »