Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Tiểu Sử David Ben – Gurion

Tiểu Sử David Ben - Gurion ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tiểu Sử David Ben – Gurion – Michael Bar-Zohar Tiểu Sử David Ben – Gurion Ben Gurion chưa bao giờ đồng ý cho bất cứ ai viết hồi ký của ông, đó là trước khi ông gặp Michael Zar-Bohar. Được phép tiếp cận các nhật ký, thư từ, tài liệu cá nhân và kho lưu trữ tuyệt mật của Ông …

Read More »