Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Diễm Cốt

Diễm Cốt ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Diễm Cốt – Mộng Yểm Điện Hạ Diễm Cốt Phượng Huyết Ca mắt phượng biết cười, từ tử nhả ra hơi rượu, ung dung nói: “Nữ tử trong lòng bản tọa…đó ắt phải là nữ nhân biết võ nghệ, võ nghệ không cần cao cường, hạng nhất trở xuống, hạng ba trở lên. Tuổi tác không được quá lớn, nhưng …

Read More »