Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Liệu IT Đã Hết Thời

Liệu IT Đã Hết Thời ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Liệu IT Đã Hết Thời – Nicholas G.carr Liệu IT Đã Hết Thời Công nghệ thông tin (IT) đã làm thay đổi cách thức các công ty thực hiện nhiều hoạt động quan trọng, nhưng nó vẫn chưa – ít ra là cho đến lúc này – dẫn đến bất kỳ sự thay đổi nào về hình thức hoặc kích …

Read More »