Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Chiếc Nút Áo Của Napoleon – 17 Phân Tử Thay Đổi Lịch Sử

Chiếc Nút Áo Của Napoleon - 17 Phân Tử Thay Đổi Lịch Sử ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chiếc Nút Áo Của Napoleon – 17 Phân Tử Thay Đổi Lịch Sử – Penny Le Couteur, Jay Burreson Chiếc Nút Áo Của Napoleon – 17 Phân Tử Thay Đổi Lịch Sử Tháng 12 năm 1812, Napoleon cùng gần 700.000 ngàn tinh binh đã tiếp tục xâm lược nước Nga. Tuy nhiên, đội quân bất diệt này lại chịu một …

Read More »