Saturday , 23 February 2019
Home »

Blog Archives

Chính Bắc – Kim Chỉ Nam Của Nhà Lãnh Đạo

Chính Bắc - Kim Chỉ Nam Của Nhà Lãnh Đạo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chính Bắc – Kim Chỉ Nam Của Nhà Lãnh Đạo – Bill George, Peter Sims Chính Bắc – Kim Chỉ Nam Của Nhà Lãnh Đạo Chính Bắc là một cái la bàn ở bên trong con người bạn, định hướng cho bạn trong suốt cuộc đời. Nó thể hiện con người bạn một cách sâu sắc nhất. Đó chính là …

Read More »