Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Giao Tiếp Và Chỉ Huy

Nghệ Thuật Giao Tiếp Và Chỉ Huy ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Giao Tiếp Và Chỉ Huy – Phạm Minh Công, Đỗ Đình Tiệm Nghệ Thuật Giao Tiếp Và Chỉ Huy Đã sống là phải giao tiếp và đôi khi còn phải chỉ huy. Cuốn sách Nghệ Thuật Giao Tiếp Và Chỉ Huy sẽ giúp bạn một số phương pháp áp dụng cho cuộc sống, một số quy tắc trong …

Read More »