Friday , 22 March 2019
Home »

Blog Archives

Thật Đơn Giản Quản Lý Dự Án

Thật Đơn Giản Quản Lý Dự Án ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thật Đơn Giản Quản Lý Dự Án – Rob Cole, Stephen Barker Thật Đơn Giản Quản Lý Dự Án Trong môi trường kinh doanh hiện đại và trong các hoạt động xã hội nói chung, con người thường xuyên phải làm các dự án như: xây một ngôi nhà, tổ chức một chương trình, nghiên cứu một sản phẩm mới… …

Read More »