Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Leadership On The Line – Nhà Lãnh Đạo Sáng Suốt

Leadership On The Line - Nhà Lãnh Đạo Sáng Suốt ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Leadership On The Line – Nhà Lãnh Đạo Sáng Suốt – Ronald A. Heifetz, Marty Linsky Leadership On The Line – Nhà Lãnh Đạo Sáng Suốt “Leadership on the line – nhà lãnh đạo sáng suốt” là cuốn sách của tác giả Ronald A. Heifetz and Marty Linsky nói về cách nắm lấy cơ hội lãnh đạo và cách sống …

Read More »