Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Đặc Khảo Về Trương Công Định

Đặc Khảo Về Trương Công Định ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đặc Khảo Về Trương Công Định – Tập San Sử Địa Đặc Khảo Về Trương Công Định Trương Định (hay Trương Công Định, Trương Đăng Định) là một võ quan nhà Nguyễn lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Pháp giai đoạn 1859 -1864. Tập san sử địa viết về ông là công trình nghiên cứu có giá trị cao, sư …

Read More »

Đặc Khảo Về Nguyễn Trung Trực

Đặc Khảo Về Nguyễn Trung Trực ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đặc Khảo Về Nguyễn Trung Trực – Tập San Sử Địa Đặc Khảo Về Nguyễn Trung Trực Sự nghiệp kháng chiến chống Pháp của người anh hùng dân chài Nguyễn Trung Trực thật vẻ vang, đã nêu lên một tấm gương sáng chói cho đương thời và cho các thế hệ sau này về tinh thần yêu nước nồng nàn, …

Read More »