Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Đừng Quá Tin Mọi Điều Bạn Nghĩ

Đừng Quá Tin Mọi Điều Bạn Nghĩ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đừng Quá Tin Mọi Điều Bạn Nghĩ – Thubten Chodron Đừng Quá Tin Mọi Điều Bạn Nghĩ Có thể khó cho chúng ta, những người sống trong thế kỷ 21, thấy được làm thế nào các luận giải về Phật giáo từ thế kỷ 14 vẫn nguyên tính thời sự. Những luận giải sáng tỏ của Thubten Chodron về tác …

Read More »