Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Hậu Hắc Học – Thuật Dùng Người

Hậu Hắc Học - Thuật Dùng Người ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hậu Hắc Học – Thuật Dùng Người – Tống Quốc Đào Hậu Hắc Học – Thuật Dùng Người Hậu, Hắc là nguyên tắt tự nhiên thần bí, nó chi phối và ảnh hưởng đến quyết quan trọng thành công của đời người. “hậu Hắc Học” là quy tắc và trí tuệ của cuộc đời. “Hậu” giống như cái thuẫn, là …

Read More »