Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Câu Chuyện Về Quản Trị Doanh Nghiệp

Câu Chuyện Về Quản Trị Doanh Nghiệp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Câu Chuyện Về Quản Trị Doanh Nghiệp – Trần Hữu Chinh Câu Chuyện Về Quản Trị Doanh Nghiệp “Khởi đầu bằng 12 câu chuyện quản trị, thực chất là 12 vấn đề căn bản của quản trị doanh nghiệp, được tác giả rút ra từ thực tiễn, được mô tả một cách súc tích và luận cứ bằng các lý …

Read More »