Sunday , 16 December 2018
Home »

Blog Archives

PR – Lý Luận Và Ứng Dụng

PR - Lý Luận Và Ứng Dụng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

PR – Lý Luận Và Ứng Dụng – TS. Đinh Thị Thúy Hằng PR – Lý Luận Và Ứng Dụng PR, ứng dụng của lý thuyết truyền thông, là nghệ thuật thuyết phục công chúng đặc biệt quan trọng trong việc tạo lập các mối quan hệ lâu dài và có lợi, xây dựng và duy trì hình ảnh, thương …

Read More »