Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Liễu Phàm Tứ Huấn

Liễu Phàm Tứ Huấn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Liễu Phàm Tứ Huấn – Viên Liễu Phàm Liễu Phàm Tứ Huấn Bốn lời dạy để cải tạo vận mệnh con người, bởi vận mệnh không phải do trời định mà là do con người tạo lập nên. “Bốn lời dạy để cải đổi vận mệnh con người: phải tin tưởng rằng vận mệnh có thể tự thay đổi được; …

Read More »