Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Thiên Cơ Trung Quốc

Thiên Cơ Trung Quốc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thiên Cơ Trung Quốc – Vương Mông Thiên cơ Trung Quốc (GOD KNOWS CHINA) gồm 5 phần chia thành 28 chương, là tác phẩm tâm huyết của Vương Mông về quá trình phát triển của lịch sử Trung Quốc từ khi Đảng cộng sản ra đời đến nay. Với bút pháp hồi ký, thông qua sự phê phán nước Trung …

Read More »