Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Thế Lưỡng Nan Của Người Tù

Thế Lưỡng Nan Của Người Tù ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thế Lưỡng Nan Của Người Tù – William Poundstone Thế Lưỡng Nan Của Người Tù “Thế lưỡng nan của người tù” là một khái niệm mang tính toàn cầu. Nó là một bài toán điển hình trong lý thuyết trò chơi mô tả sự tiến thoái lưỡng nan của những người tham gia vào một trò chơi phụ thuộc lẫn …

Read More »