Thursday , 17 January 2019
Home »

Blog Archives

Kỹ Năng Bán Hàng

Kỹ Năng Bán Hàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Kỹ Năng Bán Hàng – William T. Brooks Kỹ Năng Bán Hàng Đối với mọi doanh nghiệp, doanh số luôn là một mục tiêu quan trọng và, trong nhiều trường hợp, là mục tiêu quan trọng nhất. Những người làm công việc bán hàng chính là những người trực tiếp mang lại nguồn doanh thu ấy. Kết quả hoạt động …

Read More »